Regulamin

REGULAMIN

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem: www.finestra-firana.pl Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego Regulamin jest częścią umowy zawartej pomiędzy finestra-firana.pl a Kupującym.

2. Prowadzącym Sklep jest firma Handel Hurtowy Art.Przem. Agata Gnat  Wola Baranowska ul. Zachodnia 112   39-451 Skopanie. Numer rejestrowy RIG-VI – 6411/745/2004 zwana dalej finestra-firana.pl

3. Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego: www.finestra-firana.pl  

4. Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego www.finestra-firana.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6. Warunkiem skorzystania z zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

7. Niniejszy regulamin wyłącza odpowiedzialność finestra-firana.pl z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego dokonujących zakupu w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

8. Kupujący staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.

9. Sklep internetowy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 za wyjątkiem dni wolnych od pracy.

§2 DEFINICJE 

1. Przez Kupującego należy rozumieć podmiot nabywający towary od finestra-firana.pl  za pośrednictwem Sklepu Internetowego: www.finestra-firana.pl  

2. Przez Konsumenta należy rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym: www.finestra-firana.pl w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

3. Za dzień roboczy przyjmuje się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3 SKŁADANIE  ZAMÓWIENIA

1. W razie niezgodności treści Regulaminu z obowiązującymi przepisami regulującymi prawa konsumentów tj. w szczególności  z ustawą z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827), w miejsce zapisów Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego aktualnie prawa.

2. Kupujący chcąc dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego powinien najpierw się zarejestrować wypełniając „Formularz rejestracyjny” dostępny pod adresem www.finestra-firana.pl  

3. Po rejestracji Kupujący może wybierać z oferty Sklepu Internetowego oferowane towary poprzez skorzystanie z opcji “Dodaj do koszyka”, która znajduje się przy każdej pozycji. Opisy towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią opis głównych cech świadczenia zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 1 in principo ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827).

4. W celu zakupu należy wybrać opcję “Przejdź Do Kasy”. Następnie Kupujący automatycznie zostanie przekierowany do “Formularza zamówienia”. Prawidłowe wypełnienie Formularza zamówienia i jego „Zatwierdzenie” jest uznawane za złożenie zamówienia (złożenie oferty).

§4 REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

1. Po złożeniu zamówienia (oferty) finestra-firana.pl potwierdza Kupującemu drogą mailową fakt przyjęcia zamówienia w terminie do 2 dni roboczych. Brak potwierdzenia przez finestra-firana.pl przyjęcia zamówienia w/w terminie uznaje się za nieprzyjęcie zamówienia do realizacji.

2. finestra-firana.pl zastrzegają, iż może nastąpić brak dostępności określonego towaru. W takim przypadku Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i będzie mógł wówczas zadecydować czy zamówienie zostanie w całości anulowane czy też może być zrealizowane częściowo lub w inny sposób.

3. Towar jest dostarczany za pośrednictwem poczty lub kuriera tylko w dni robocze.

4. Dostawa towarów realizowana jest tylko na terenie Polski.

5. Koszty dostawy zamówienia pokrywa w całości Kupujący.

6. Towary gotowe wysyłane są do Kupującego w ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania zamówienia do realizacji. Jeżeli przedmiotem zamówienia są towary o właściwościach określonych indywidualnie przez Kupującego (np. wyroby szyte, haftowane itp.) lub towary z dłuższym czasem realizacji , Kupujący po złożeniu zamówienia zostanie niezwłocznie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o czasie potrzebnym na dostosowanie towaru do wymogów Kupującego oraz o czasie realizacji i terminie dostawy. Przekazanie do realizacji takiego zamówienia następuje po ustaleniu z Kupującym w/w parametrów.

7finestra-firana.pl zobowiązane są do dostarczenia Kupującemu towaru niewadliwego.

8. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili przyjęcia oferty przez finestra-firana.pl. Potwierdzeniem zawarcia umowy na trwałym nośniku jest dokument sprzedaży, który dostarczany jest Kupującemu łącznie z zamówionym towarem.

9. finestra-firana.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, w których formularz zamówienia nie został wypełniony lub został nieprawidłowo wypełniony  lub takich, których wykonanie stało się niemożliwe wskutek zmiany cen lub niedostępności towarów.

§5 ODBIÓR TOWARU

1. Odbierając zamówiony towar Kupujący zobowiązany jest w obecności dostarczyciela sprawdzić ogólny stan przesyłki, a w razie stwierdzenia widocznych uszkodzeń przesyłki wykonać akty staranności w celu potwierdzenia tych uszkodzeń na piśmie w formie protokołu w celu umożliwienia finestra-firana.pl dochodzenia roszczeń od dostarczyciela.  W takim przypadku Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z finestra-firana.pl.

2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą jego wydania Kupującemu.

§6 PŁATNOŚCI

1. finestra-firana.pl umożliwiają regulowanie płatności za zamówiony towar w formie przedpłaty na rachunek bankowy, szybkich przelewów internetowych (Przelewy24) lub za pobraniem.

2. Przedpłat na konto bankowe należy dokonywać na rachunek bankowy nr: 43 1940 1076 3051 2520 0000 0000 w terminie 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.

§7 REKLAMACJA

1. Kupujący może składać „Reklamacje” w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach.

2. Kupujący przesyła reklamację wraz z reklamowanym towarem oraz potwierdzeniem zakupu na adres: “Handel Hurtowy Art. Przem.”    ul. Piaskowa 11     39-300 Mielec

3. finestra-firana.pl zwraca Kupującemu koszty uzasadnionych reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji towary wadliwe zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z umową w pierwszej kolejności poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowe, w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki z wadliwym towarem od Kupującego chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Do wykonywania praw z tytułu rękojmi za wady towaru zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

5. finestra-firana.pl nie odpowiada za różnice pomiędzy towarem w rzeczywistości a na zdjęciu, które wynikają z indywidualnych ustawień komputera Kupującego. Mowa tutaj o różnicach kolorów, proporcji, saturacji i innych podobnych parametrów, które mają wpływ na błędne postrzeganie oferowanego towaru przez Kupującego.

§8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. Na warunkach określonych ustawą z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827) Konsument  może odstąpić od umowy sprzedaży towaru kupionego w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
2. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z poinformowaniem Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie.

3. finestra-firana.pl gwarantują Konsumentowi, który skorzysta z w/w prawa odstąpienia od umowy zwrot kwoty równej cenie towaru oraz kosztów transportu. Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego Konsument dokonał przedpłaty, a w innych przypadkach na rachunek wskazany przez Konsumenta. Poprzez akceptację regulaminu Konsument oświadcza, że wyraża zgodę na w/w sposób zwrotu płatności. finestra-firana.pl mogą wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Konsument ma obowiązek zwrócić towar do siedziby finestra-firana.pl niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Towary zwracane przez Kupującego powinny być nieuszkodzone i nie nosić śladów użycia. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

5. Towary o właściwościach określonych indywidualnie przez Konsumenta (np. wyroby szyte, haftowane itp.) nie podlegają zwrotom. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także w pozostałych przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827).

6. Konsument odsyła towar we własnym zakresie i ponosi koszty z tym związane w całości.

§9 DANE OSOBOWE

1. Poprzez złożenia zamówienia przez Kupującego  finestra-firana.pl uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Kupującego z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia chyba, że Kupujący wyrazi również zgodę w treści Formularza rejestracji na ich przetwarzanie dla celów marketingowych i promocyjnych.

2. Kupujący dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. W razie chęci skorzystania z w/w uprawnień Kupujący może skontaktować się z finestra-firana.pl mailowo na adres finestrasklep@gmail.com lub telefonicznie pod nr tel. 536 233 838

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.02.2019r. i jest opublikowany na stronie www. finestra-firana.pl

2. finestra-firana.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www. finestra-firana.pl i odnoszą się do zamówień zgłoszonych po ich publikacji.

3. W przypadku zmian Regulaminu, każdy Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie  stosowną wiadomością wysłaną na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący zobowiązany jest do poinformowania firmy finestra-firana.pl drogą mailową o tym fakcie. Brak akceptacji nowego Regulaminu przez Kupującego, może skutkować usunięciem konta Kupującego.

4. finestra-firana.pl zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, usuwania oraz dodawania nowych towarów do asortymentu sklepu internetowego oraz przeprowadzania, odwoływania oraz zmian w akcjach promocyjnych.

W związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

I. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Handel Hurtowy Art.Przem. Agata Gnat  Wola Baranowska ul. Zachodnia 112   39-451 Skopanie. Numer rejestrowy RIG-VI – 6411/745/2004

II. Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, może się Pani/Pan skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: “Handel Hurtowy Art. Przem.”    ul. Piaskowa 11     39-300 Mielec
 • przez e-mail: finestrasklep@gmail.com

III. Skąd mamy Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana podczas zakładania konta w Sklepie www.finestra-firana.pl i jego użytkowania, w związku z transakcjami i zleceniami dokonywanymi w Sklepie Online, udziału w programach lojalnościowych, organizowanych akcjach promocyjnych oraz poprzez zapisanie się Pani/Pana do newsletteru.

IV. Jakie są cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

 1. finestra-firana.pl przetwarza Pani/Pana dane w poniższych celach:
 1. wykonania umowy zawartej przez Panią/Pana z finestra-firana.pl, lub podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy;
 2. ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może być konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów innych niż wskazanych powyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów finestra-firana.pl, a w szczególności w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie:
  • kontaktowania się z Panią/Panem w związku z realizacją umowy;
  • kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności przez pocztę e-mail oraz telefon (w przypadku wyrażenia zgody);
  • w celach związanych z obsługą zgłoszeń lub próśb jakie Pani/Pan kieruje do administratora (np. poprzez wiadomości e-mail);
  • zautomatyzowanego dopasowywania reklam oraz oferty Sklepu finestra-firana.pl na podstawie tworzonego profilu Klienta;
  • organizacji akcji promocyjnych, konkursów oraz programów lojalnościowych, w których Pani/Pan może wziąć udział (za wcześniejszym wyrażeniem zgody);
  • w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami,
 3. dodatkowo, przetwarzamy Pani/Pana dane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 4. w innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu określonym w treści zgody.

V. Jakie dane osobowe są przez Nas wymagane?

 1. Aby móc zawrzeć i zrealizować umowę zawartą z Panią/Panem lub móc świadczyć usługi, wymagamy podania następujących danych:
  • W Sklepie finestra-firana.pl: imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu;
  • W Salonie Firmowym finestra-firana.pl – w przypadkach związanych z indywidualnym zleceniem/zamówieniem: imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu;
  • Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych, niezbędnych danych (np. ze względów podatkowych/rachunkowych);
  • Poza w/w przypadkami, każde inne podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić uzasadnioną przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez finestra-firana.pl usług na Pani/Pana rzecz.

VI. Jakie uprawnienia posiadają Państwo wobec finestra-firana.pl w zakresie przetwarzania danych?

finestra-firana.pl  gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – czyli prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi danych osobowych oraz ich przesłanie innemu administratorowi;
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania;
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

VII. Komu są udostępniane Pani/Pana dane osobowe?

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
 2. podmiotom wspierającym finestra-firana.pl w jej procesach biznesowych lub czynnościach, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz finestra-firana.pl (tzw. procesorom danych).

VIII. Przez jaki okres czasu będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów (pkt IV), tj. w zakresie  zawierania lub realizacji umowy między Panią/Panem a finestra-firana.pl oraz danych w zakresie określonym powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

IX. Czy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane automatycznie (w tym przez profilowanie)?

Pani/Pana dane będą przetwarzane automatycznie (również w formie profilowania). Profilowanie danych osobowych przez finestra-firana.pl polega na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań.